Kerkenraad

Iedere kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft een kerkenraad als bestuurlijk centrum. De taken van de kerkenraad zijn vastgelegd in de Kerkorde en Ordinanties van de PKN. Onze gemeente heeft een Plaatselijke Regeling vastgesteld welke (mede) de werkzaamheden van de kerkenraad bepaalt.

Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de ambtsdragers (v/m): predikant, pastor, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Wij geloven dat de ambtsdragers door Christus tot het ambt worden geroepen om een leidende (=dienende) rol te vervullen in de gemeente. In de Ontmoetingskerk is voor een organisatiestructuur gekozen waarin de kerkenraad wordt bijgestaan door een aantal werkgroepen.

Dagelijks bestuur
De kerkenraad heeft het dagelijks bestuur gedelegeerd aan het moderamen, waarin de voorzitter, de scriba (secretaris), de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van het College van Diakenen en een predikant en/of pastor vertegenwoordigd zijn.

Taken kerkenraad
De kerkenraad heeft de zorg en draagt de verantwoordelijkheid voor:

 • de erediensten, met de prediking, de gebeden en de sacramenten avondmaal en doop;
 • het pastoraat met de zorg voor de gemeenteleden;
 • de geestelijke groei en vorming van de gemeente;
 • diaconaal en missionair werk, dus zowel de zorg binnen de gemeente, als ook in de directe omgeving en zelfs wereldwijd;
 • de aandacht voor en de houding ten opzichte van andere (plaatselijke) kerkgenootschappen;
 • regelingen voor het goed functioneren van de gemeente. Ook de regelingen voor de werkgroepen wordt vastgesteld door de kerkenraad;
 • het opstellen, vaststellen en de uitvoering van een beleidsplan;
 • de financiële zaken en gebouwen, zoals die beheerd worden door het College van Kerkrentmeesters;
 • afvaardigingen naar de classicale vergaderingen;
 • het beroepingswerk.

Gedragscode

De gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten. Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernvoorwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd. Deze code wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken De kerkenraad heeft hiertoe twee Interne Vertrouwens Personen aangesteld.

– Aline Vinke 06 54758547 en Gerrit Heuver 631417 of 06 21863188

Contact met kerkenraad
Is er iets dat u aan de kerkenraad wilt voorleggen dan kunt u contact opnemen met de scriba via het contactformulier op deze website.

Zie ook:Delen:   Samenkomsten

  Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
  U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
  Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

  Adres kerk

  Ontmoetingskerk
  Kanaalstraat 21
  8181 HT Heerde

   

   

    

  0

  Je winkelwagen