Kerkenraad

Iedere kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft een kerkenraad als bestuurlijk centrum. De taken van de kerkenraad zijn vastgelegd in de Kerkorde en Ordinanties van de PKN. Onze gemeente heeft een Plaatselijke Regeling vastgesteld welke (mede) de werkzaamheden van de kerkenraad bepaalt.

Samenstelling kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de ambtsdragers (v/m): predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Wij geloven dat de ambtsdragers door Christus tot het ambt worden geroepen om een leidende (=dienende) rol te vervullen in de gemeente. In de Ontmoetingskerk is voor een organisatiestructuur gekozen waarin de kerkenraad wordt bijgestaan door een aantal werkgroepen.

Dagelijks bestuur
De kerkenraad heeft het dagelijks bestuur gedelegeerd aan het moderamen, waarin de voorzitter, de scriba (secretaris), de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van het College van Diakenen en een predikant vertegenwoordigd zijn.

Taken kerkenraad
De kerkenraad heeft de zorg en draagt de verantwoordelijkheid voor:

 • de erediensten, met de prediking, de gebeden en de sacramenten avondmaal en doop;
 • het pastoraat met de zorg voor de gemeenteleden;
 • de geestelijke groei en vorming van de gemeente;
 • diaconaal en missionair werk, dus zowel de zorg binnen de gemeente, als ook in de directe omgeving en zelfs wereldwijd;
 • de aandacht voor en de houding ten opzichte van andere (plaatselijke) kerkgenootschappen;
 • regelingen voor het goed functioneren van de gemeente. Ook de regelingen voor de werkgroepen wordt vastgesteld door de kerkenraad;
 • het opstellen, vaststellen en de uitvoering van een beleidsplan;
 • de financiële zaken en gebouwen, zoals die beheerd worden door het College van Kerkrentmeesters;
 • afvaardigingen naar de classicale vergaderingen;
 • het beroepingswerk.


Contact met kerkenraad
Is er iets dat u aan de kerkenraad wilt voorleggen dan kunt u contact opnemen met de scriba via het contactformulier op deze website.

Zie ook:Delen:   Volg ons op Facebook

  Samenkomsten

  Wij komen iedere zondag om 9:30 uur samen in de Ontmoetingskerk.
  U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
  Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

  Adres kerk

  Ontmoetingskerk
  Kanaalstraat 21
  8181 HT Heerde

   

   

    

  0

  Je winkelwagen